O klubu

Disciplinski pravilnik članske ekipe

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ČLANSKE EKIPE MOŠKEGA ROKOMETNEGA KLUBA LJUBLJANA

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti ter predpisuje postopek za ugotavljanje te odgovornosti.

 1. člen

Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja, pri katerih se kršijo statut ali drugi akti športnega društva MRK Ljubljana. Uporablja se tudi, kadar se z nedisciplino društvo povzroči moralna ali materialna škoda društvo.

 1. člen

Disciplinska komisija je organ društva, ki vodi disciplinski postopek ter izreka disciplinske ukrepe članom. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člane komisije predlaga upravni odbor društva. Izvoljeni so za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Člani komisije morajo biti polnoletni. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije. Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru in mu pisno poroča vsaj enkrat letno.

 1. člen

Komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji. Za veljavno izrekanje sklepov oziroma disciplinskih ukrepov morajo biti prisotni vsi trije člani komisije. Sklepi so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

 1. člen

Vsi disciplinski postopki in sklepi se kršitelju vročajo preko maila, ki ga je klubu sporočil s podpisom pogodbe o sodelovanju. Kršitelj se v tem primeru ne more sklicevati, da sklepa ni prejel.

Zoper sklep komisije se lahko v roku osmih (8) dni vloži pisno pritožbo, o kateri odloča Upravni odbor kluba na svoji redni seji. Pisno pritožbo je treba poslati na mail info@mrk-ljubljana.si.

Rok za pritožbo začne teči naslednji dan po opravljeni vročitvi oziroma v primeru opomina naslednji dan po seznanitvi.

O podani pritožbi odloča na drugi stopnji Upravni odbor kluba. Odločitev na drugi stopnji je dokončna, kar pomeni, da nadaljnja pravna sredstva niso dopustna.

 

DISCIPLINSKE KRŠITVE IN PREDPISOVANJE TER IZREKANJE KAZNI

 1. člen

 

Igralcu se lahko dogovorjena vrednost honorarja zmanjša v spodaj navedenih primerih. O zmanjšanju honorarja odloča Disciplinska komisija. Za odločitev o zmanjšanju honorarja je potreben sklep, ki ga Disciplinska komisija vroči kršitelju.

Igralcu se mesečna višina honorarja ustrezno zmanjša za 10%:

 • za vsak primer neupravičene zamude na trening in neprimernega obnašanja na treningu
 • za vsak primer nepodrejanja športno medicinskim in športno terapevtskim ukrepom, ki jih odredi zdravnik/fizioterapevt, ki ga imenuje klub;
 • za vsak primer neudeležbe na društvenih aktivnostih (javne predstavitve, promocije, itd.);
 • za vsak primer javnih izjav o internih zadevah društva;

Igralcu se mesečna višina honorarja ustrezno zmanjša za 25% v primeru:

 • prvega primera v sezoni neupoštevanja trenerjevih navodil na treningu in tekmah;
 • za vsak primer izključitve za dve minuti zaradi ugovarjanja sodnikom oziroma nešportnega obnašanja;
 • enega neopravičenega izostanka na treningu v enem mesecu

Igralcu se mesečna višina honorarja ustrezno zmanjša za 50% v primeru:

 • za prejetje neposrednega rdečega kartona zaradi ugovarjanja sodnikom oziroma nešportnega obnašanja;
 • drugega primera v sezoni neupoštevanja trenerjevih navodil na treningu in tekmah;
 • dveh neopravičenih izostankov na treningu v enem mesecu;

Igralcu se mesečna višina honorarja ne izplača v primeru:

 • tretjega in vseh naslednjih primerov neupoštevanja trenerjevih navodil na treningu in tekmah;
 • prejetja neposrednega modrega kartona zaradi ugovarjanja sodnikom oziroma nešportnega obnašanja;
 • treh neopravičenih izostankov na treningu v enem mesecu;
 • za vsak primer neopravičenega izostanka na uradni tekmi
 1. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija kršitelju so:

 • opomin
 • opomin pred izključitvijo
 • denarna kazen
  • slednja se odbije od mesečnega honorarja kot je določeno s 6. členom te pogodbe
 • suspenz
 1. člen

Komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva:

 • težo kršitve oziroma spora,
 • omogočanje normalnega dela društva,
 • nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
 • preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
 • dosedanje obnašanje in morebitne prejšnje kršitve.
 1. člen

Opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.

Opomin pred izključitvijo se izreče za ponavljajoče kršitve, kot tudi za hujše kršitve, za katere se ugotovi, da niso obstajale olajševalne okoliščine.

Denarna kazen se igralcu predpiše v skladu s 6. členom Disciplinskega pravilnika.

Suspenz se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa se lahko tudi za ponavljajoče disciplinske kršitve v primeru, da član:

 • krši dolžnosti, ki so določene s statutom in drugimi akti društva,
 • zavestno ravna proti interesom in ugledu društva,
 • je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu društva,
 • ne plačuje članarine.

 

DISCIPLINSKI POSTOPEK

 1. člen

Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave oziroma pisne zahteve članov, nečlanov ali organov društva. Prijava mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ društva, jo ta nemudoma posreduje komisiji. Prijava mora vsebovati ime in podpis predlagatelja oziroma navedbo organa društva, ime kršitelja, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve.

Disciplinski postopek lahko prične tudi Disciplinska komisija sama, v kolikor opazi kršenje Disciplinskega pravilnika.

Disciplinski prekršek zastara, če je od dogodka ali dejanja preteklo več kot deset (10) mesecev od dneva storitve prekrška. Disciplinski prekršek ne zastara v primeru neplačane članarine.

 1. člen

Disciplinska komisija pred odločitvijo o sklepu pozove kršitelja, da se izjasni o očitanem prekršku. Komisija, ki obravnava primer, lahko poleg zaslišanja kršitelja ugotavlja okoliščine prekrška tudi na podlagi pogovorov s člani, ki so kakorkoli povezani s kršitvijo in na druge načine. Disciplinski postopek je javen in hiter. Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda pisne izjave, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.

Komisija izda sklep na podlagi posvetovanja in glasovanja, ki poteka za zaprtimi vrati, brez navzočnosti javnosti. Če komisija ugotovi, da ni bilo disciplinskega prekrška, ustavi postopek. V kolikor ugotovi, da je bila prijava lažna in zlonamerna, začne postopek proti predlagatelju prijave.

 

PRAVNA SREDSTVA

 1. člen

Zoper odločitev komisije v disciplinskem postopku se sme vložiti pritožba v 8 dneh po vročitvi pisnega obvestila. Zoper sklep komisije ima stranka postopka pravico do pisne pritožbe na Upravni odbor kluba, ki kot drugostopenjski organ dokončno odloči o zadevi. Odločitev se sprejme z večino glasov.

 1. člen

Pritožba mora obsegati:

 • navedbo odločitve, zoper katero se vlaga,
 • pritožbene razloge in obrazložitev,

 

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor kluba.

 

 

 

Ljubljana, 16. 5. 2022

 

Primož Petrovič Vernikov,
predsednik Moškega rokometnega kluba Ljubljana